Bericht über Ankunft Carl Maria von Webers in Kopenhagen, Bericht über das Konzert von ihm am 13. September 1820 in Eutin und Konzertankündigung für das Konzert am 8. Oktober 1820 im Königlichen Theater in Kopenhagen

Back

Show markers in text

Indenlandske Efterretninger

[…] |

I disse Dage er ankommen her til Kjøbenhavn den berømte Carl Maria v. Weber, Kgl. Sachsisk Capelmester og Musikdirecteur for Operaen i Dresden. Han agter næstkommende Søndag at give, med allerhøieste Tilladelse, en stor Concert paa det Kgl. Theater, hvor han vil soredrage adskillige Mesterværker af sin egen Composition. Det vilde være overfiødigt at sige her noget til en Mands Noes, der er saa navnkundig baade som Componist og Fortepianospiller. Weber er født d. 18 Dec. 1786 i Eutin, i Hertugdømmet Holsteen, hvor han omhyggeligen blev dannet for de skjønne Konster, især da hans Fader var en udmærket Violinspiller. Hans Ungdom var Malerkousten og Musiken helliget, og han malede ¦ ikke allene i Olie, Miniatur og Pastel, mem raderede ogsaa i Robber. Dog, tilsidst seirede Euterpe ganske over denne hans Tilbøielighed, og han sagde nu den faste Grund til Claveerspil hos den brave Heuschkel i Hildburghausen 1796. Nogen Tid derefter sendte hans Fader ham til Michael Haydn i Salzburg, af hvem han dog ikke lærte meget; og for at opmuntre den tolvaarige Dreng, lod han trykke 6 af ham componerede Fughetter. I Slutningen af 1798 kom han til München og nød Undervisning i Sang hos Syngemester Valesi og i Composition hos Hoforganist Kalcher, under hvis Dine han componerede Adskilligt. I sit 14de Aar componerede han den af Ridder v. Stenesberg digtede Opera: Das Waldmädchen, der blev givet 1800 med Bifald i adskillige store Stader. 1802 gjorde han med sin Fader en musicalsk Konstreise til Leipzig, Hambørg og Holsteen, og derpaa reiste han allene til Wien, hvor han gjorde Bekjendtskab med den udødelige Haydn og Abbed Vogler. I en Tid af to Aar udgav han her kun faa Arbeider, men helligede sig ganske Konstens Studium. Han blev derpaa udnævnt til Musikdirecteur i Breslau, og 1806 kaldet til Carlsruhe i Schlesien. Fra 181316 førte han Bestyrelfen over Operaen i Prag, og componerede her sin store berømte Cantate: „Kampf und Sieg“, som det vilde være at ønske ogsaa magtte blive givet offentligen i vort Fædreneland. Næst dette hører til hans bekjendte Arbeider Operaen Silvana og Habu Hassan. Han har iøvrigt udigvet et stort Antal Compositioner, som Concerter, Concertino’s, Portpouris og Harmoniestykker for Fortepiano, Clarinet, Fagot, Violoncel, Sonater, Variationer, Polonoiser og Danse, nogle Symphonier &c. Han arbeider nu paa Musiken til Operaen „Die Jågersbraut“, og til et efter døt Franske bearbeidet Drama: „Die Makkabåer.“T Den 13 f. M. gav han i sin Fødeby Eutin en Concert, hvori han selv dirigerede Slutningschoret af sin faa yndede Cantate: Kampf und Sieg, der var indstuderet af et stork Antal derværende Musikyndere, under Stadsmusicus Fürstenaus Anvisning.

[…]

Editorial

Creation

Responsibilities

Übertragung
Jakob, Charlene

Tradition

 • Text Source: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Jg. 17, Nr. 80 (3. Oktober 1820), col. 1273f.

  Commentary

  • Stenesbergrecte “Steinsberg”.

   XML

   If you've spotted some error or inaccurateness please do not hesitate to inform us via bugs [@] weber-gesamtausgabe.de.